Regulamin SKN

REGULAMIN STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH ZAREJESTROWANYCH W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określna organizację wewnętrzną funkcjonowania Studenckich Kół Naukowych (SKN).

§ 2

SKN są ważną częścią działalności Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN).

§ 3

 1. SKN podlegają rejestracji w rejestrze prowadzonym przez STN, który jest ogólnodostępny dla wszystkich członków zwyczajnych STN.
 2. Zgodnie z § 20 statutu STN pkt 3 „Przez studenckie koła naukowe, o których mowa w niniejszym rozdziale, rozumie się koła studenckie nieposiadające organów i niezarejestrowane przez Rektora w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich.” oraz pkt 4 „Studenckie koła naukowe z chwilą wyboru organów, podjęcia uchwały i zarejestrowaniu działalności w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich, zostają wykreślone z rejestru Towarzystwa.”.

§ 4

SKN jako część STN działają zgodnie z obowiązującymi ogólnopolskimi aktami prawnymi, regulaminami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, statutem STN oraz regulaminami i uchwałami zatwierdzonymi przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków.

§ 5

SKN są zobowiązane do współpracy z STN w organizowanych przedsięwzięciach.

ROZDZIAŁ II

REJESTRACJA SKN

§ 6

Rejestracja SKN odbywa się za pomocą wniosku dostępnego na stronie internetowej STN lub bezpośrednio u Sekretarza STN.

§ 7

 1. Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć przed rozpoczęciem działalności SKN do Sekretarza STN drogą mailową.
 2. Sekretarz STN na rozpatrzenie wniosku ma 14 dni.
 3. W przypadku niedotrzymania terminu przez Sekretarza STN należy skierować wniosek do Przewodniczącego STN, który jest zobowiązany do wydania decyzji w ciągu 7 dni.
 4. W przypadku nierozpatrzenia sprawy przez Przewodniczącego STN w podanym terminie zażalenie na pracę Zarządu należy złożyć do Kuratora STN.

§ 8

 1. SKN zostaje zarejestrowane i rozpoczyna działalność po uzyskaniu akceptacji wniosku przez Zarząd STN.
 2. Akceptację uzyskuje drogą mailową od Członka Zarządu.

§ 9

 1. Do zaakceptowania wniosku o rejestrację SKN niezbędne jest spełnienie wszystkich wymagań formalnych, wymienionych w dalszej części regulaminu.
 2. Wnioski niekompletne zostaną odrzucone.
 3. We wniosku musi znaleźć się aktualny adres e-mail Przewodniczącego SKN.
 4. Wniosek musi zostać potwierdzony:
  • podpisem i pieczątką Opiekuna/Opiekunów SKN;
  • podpisem i pieczątką Kierownika Jednostki, przy której ma działać SKN lub osoby upoważnionej w przypadku nieobecności Kierownika Jednostki;
  • podpisem Przewodniczącego SKN.

§ 10

Każdy student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, będący członkiem zwyczajnym STN, może założyć SKN.

§ 11

 1. SKN musi podlegać jednostce dydaktycznej należącej do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 2. Poprzez jednostkę dydaktyczną rozumie się: „jednostkę organizacyjną Uniwersytetu prowadzącą zajęcia dydaktyczne, w szczególności zakład, klinikę lub oddział kliniczny;” zgodnie z § 2 ust. 8 REGULAMINU STUDIÓW W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI (Uchwała nr 312/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).
 3. Opiekunem SKN może być wyłącznie pracownik jednostki dydaktycznej należącej do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 4. Przy jednej jednostce dydaktycznej może funkcjonować wyłącznie jedno SKN.
 5. Wyjątkiem od ustępu 4 jest sytuacja, kiedy wnioskujący przedstawi celowość powstania kolejnego SKN przy tej samej jednostce dydaktycznej.
 6. Wnioski z ustępu 5 są rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd STN.
 7. Decyzja Zarządu STN jest ostateczna i wiążąca.

§ 12

 1. Nazwa SKN jest dowolna oraz jest wybierana przez Przewodniczącego SKN w porozumieniu z Opiekunem SKN.
 2. Nazwa SKN musi zawierać w swojej nazwie człon „Studenckie Koło Naukowe”.
 3. Nazwa SKN nie może być identyczna z już funkcjonującymi na uczelni SKN.
 4. Zarząd STN zastrzega sobie prawo do odrzucenia proponowanej nazwy SKN.

ROZDZIAŁ II

OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO SKN

§ 13

 1. Zgodnie z § 22 Statutu STN:

„Do obowiązków przewodniczącego studenckiego koła naukowego należą:

1)   przynajmniej raz w roku aktualizowanie informacji na oficjalnej stronie Towarzystwa na temat:

 1. danych kontaktowych studenckiego koła naukowego,
 2. warunków uczestniczenia oraz sposobu rozpoczęcia działalności w studenckim kole naukowym,
 3. spotkań studenckiego koła naukowego (miejsce, data, godzina, temat) oraz
 4. realizowanych lub planowanych projektów,

2)   uczestniczenie w zebraniach Towarzystwa organizowanych dla przewodniczących studenckich kół naukowych;

3)   przedstawianie wniosków i zapytań Zarządowi;

4)   informowanie członków koła o decyzjach i ogłoszeniach Zarządu;

5)   pomoc w organizacji sesji tematycznych podczas konferencji organizowanych przez Towarzystwo;

6)   uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków zwoływanych przez Zarząd. W przypadku przewidywanej absencji, przewodniczący ma obowiązek wyznaczyć przynajmniej jedną osobę, która będzie przedstawicielem SKN.”

 1. Złożenie sprawozdania z działalności SKN w danym roku akademickim do końca października danego roku, zawierającego:
  • Listę prezentowanych prac naukowych na konferencjach – tytuł pracy, autorzy, nazwa, miejsce i typ konferencji, informacja o zajętych miejscach i wyróżnieniach,
  • Projekty badawcze realizowane w SKN,
  • Zdobyte przez członków SKN granty,
  • Formę działalności SKN (spotkania, projekty badawcze, warsztaty i inne),
  • Listę aktywnych członków SKN (Warunki „aktywnego członka” ustala SKN we własnym zakresie).
 2. Odpowiadanie na e-maile od Zarządu STN.
 3. Uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków lub w wypadku planowanej absencji wyznaczenie jednego przedstawiciela SKN.
 4. W przypadku zmiany Przewodniczącego w trakcie roku akademickiego, składa on sprawozdanie wraz z ustąpieniem ze stanowiska, a jego następca składa sprawozdanie w regulaminowym terminie wyłącznie z okresu czasu, od którego objął stanowisko.
 5. O fakcie niedopełnienia powyższych obowiązków zostanie poinformowany Opiekun SKN.

ROZDZIAŁ IV

CELE I ZADANIA SKN

§ 14

 1. Umożliwienie członkom SKN rozwoju umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej w dziedzinie, którą zajmuje się SKN.
 2. Umożliwienie członkom SKN działalności naukowo-badawczej.
 3. Umożliwienie członkom SKN rozwijania umiejętności miękkich podczas dyskusji i wystąpień naukowych w ramach spotkań SKN.
 4. Podejmowanie innych inicjatyw naukowych.

ROZDZIAŁ V

CZŁONKOSTWO W SKN

§ 15

Każdy członek zwyczajny STN może zostać członkiem dowolnego SKN, bez względu na jednostkę dydaktyczną, przy której działa SKN oraz bez względu na wydział i kierunek, na którym studiuje.

§ 16

Kandydat ubiega się o członkostwo w SKN u Przewodniczącego SKN.

§ 17

 1. Członkostwo w SKN jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. SKN same regulują warunki członkostwa w SKN.
 3. Warunki członkostwa w SKN powinny być jawne i ogólnodostępne.

§ 18

Przewodniczący powinien prowadzić listę członków SKN we wskazanym przez Zarząd STN miejscu.

§ 19

W przypadkach braku kontaktu z Przewodniczącym SKN i/lub innych trudności z dołączeniem do SKN sprawę rozpatruje Zarząd STN.

ROZDZIAŁ VI

WŁADZE SKN

§ 20

 1. Do władz SKN należą:
  • Przewodniczący SKN,
  • Opiekun/Opiekunowie SKN.
 2. Przewodniczący w zależności od potrzeb może rekrutować spośród członków SKN inne osoby funkcyjne w SKN.
 3. Opiekunem SKN może być więcej niż jedna osoba.
 4. SKN w ciągu swojej działalności może zmieniać Opiekunów.
 5. Przewodniczący SKN ma 2 tygodnie na powiadomienie Zarządu STN o zmianie Opiekuna/Opiekunów SKN.

§ 21

 1. Pierwszym przewodniczącym SKN zostaje osoba składająca wniosek o rejestrację SKN.
 2. Przewodniczący SKN musi był członkiem zwyczajnym STN.
 3. Kadencja Przewodniczącego SKN trwa, dopóki:
  • Nie ukończy on studiów na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
  • Opiekun SKN nie zdecyduje o konieczności zmiany Przewodniczącego na podstawie niespełniania przez niego obowiązków,
  • Nie zrezygnuje z pełnionej funkcji,
  • Członkowie koła większością głosów (powyżej 50%) w porozumieniu z Opiekunem zdecydują o konieczności zmiany.
 4. Nowy Przewodniczący jest wybierany przez członków SKN na ustalonych przez nich zasadach.

§ 22

 1. Poprzedni Przewodniczący i/lub jego następca są zobowiązani do poinformowania Sekretarza STN o zmianie na stanowisku Przewodniczącego SKN oraz do zaktualizowania informacji dostępnych dla wszystkich Członków Zwyczajnych STN w ciągu 2 tygodni od daty wyborów.
 2. Data wyborów jest dowolna i ustalana przez Przewodniczącego, Opiekuna i Członków SKN.

ROZDZIAŁ VII

ZAŚWIADCZENIA

§ 23

 1. Wzór zaświadczenia o pełnieniu funkcji Przewodniczącego należy pobrać ze strony internetowej STN lub uzyskać od Zarządu STN.
 2. Zaświadczenie jest ważne, gdy posiada:
  • Pieczęć STN,
  • Pieczęć i podpis jednego członka Zarządu STN,
  • Pieczęć i podpis opiekuna SKN.
 3. Zaświadczenie przysługuje Przewodniczącemu:
  • który pełnił swoją funkcję minimum jeden semestr,
  • w czasie jego kadencji SKN prowadziło aktywną działalność,
  • rozliczył się ze swoich obowiązków względem Zarządu.

§ 24

 1. Zaświadczenie o członkostwie w SKN wydaje Przewodniczący SKN.
 2. Zaświadczenie jest ważne, jeśli posiada:
  • Pieczęć i podpis Opiekuna/Opiekunów SKN,
  • Podpis Przewodniczącego SKN.
 3. Decyzję o wydaniu zaświadczenia innym osobom funkcyjnym w SKN poza wymienionymi powyżej podejmuje Opiekun SKN w porozumieniu z Przewodniczącym SKN.

ROZDZIAŁ VIII

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI

§ 25

 1. SKN może zawiesić swoją działalność poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Zarządu STN, gdy:
  • Przewodniczący kończy swoją działalność, a nie ma następcy,
  • Opiekun SKN nie może pełnić swojej roli, a nie ma następcy/zastępcy,
  • Lub w innych uzasadnionych przypadkach po konsultacji z Zarządem STN.
 2. Aby wznowić działalność SKN należy skontaktować się z Zarządem, przedstawiając stan SKN po reaktywacji: Opiekun, Przewodniczący, zasady funkcjonowania SKN.

ROZDZIAŁ IX

ROZWIĄZANIE SKN

§ 26

 1. SKN zostaje rozwiązane, gdy:
  • Nie ma Opiekuna i/lub Przewodniczącego, a nie wpłynął wniosek o zawieszenie działalności,
  • Kierownik jednostki i/lub Opiekun decyduje o zakończeniu działalności.
  • Jednostka, przy której istnieje SKN, zostaje zamknięta,
  • Zarząd STN przez dwa lata z rzędu nie otrzyma od Przewodniczącego sprawozdania z działalności SKN.
 2. Dyscyplinarne rozwiązanie SKN uniemożliwia jego reaktywację w ciągu kolejnego roku akademickiego.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

 1. Zażalenia dotyczące funkcjonowania SKN oraz sprawowania funkcji przez Przewodniczącego SKN należy kierować do Zarządu STN.
 2. Każde zażalenie zgłoszone do Zarządu STN będzie rozpatrywane osobiście.

Ostatnie wpisy:

Julia Ławniczak
12 czerwca 2024 Ostatnie Zebranie Walne w roku akademickim 2023/2024

Zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim Zebranie Walne Studenckiego Towarzystwa Naukowego UM w Łodzi. Odbędzie się ono 25 czerwca 2024 roku o godzinie 15:00 w sali 1.27 CDUM. Wspólnie podsumujemy miniony rok akademicki oraz wybierzemy nowy Zarząd STN (zgłoszenia w wyborach trwają do 21 czerwca; CV i list motywacyjny należy wysłać na adres: stn@stud.umed.lodz.pl). […]

Julia Ławniczak
29 maja 2024 Wyniki Juvenes Pro Medicina 2024

W dniach 9 – 12 maja 2024 odbyła się 62. Ogólnopolska i 20. Międzynarodowa Konferencja Juvenes Pro Medicina. Z przyjemnością prezentujemy wyniki prac konkursowych. Gratulujemy!

Julia Ławniczak
12 marca 2024 Juvenes Pro Medicina 2024

Drodzy Studenci i Studentki, Przypominamy, że trwa nabór abstraktów i rejestracja aktywnych uczestników 20. Międzynarodowej i 62. Ogólnopolskiej Konferencji Juvenes Pro Medicina 2024. Nabór trwa do 17 marca. Nie czekajcie, zarejestrujcie się już dziś. Abstract submission | Juvenes Pro Medicina | Medical University of Lodz (umed.pl)

Zobacz wszystkie