Regulamin SKN

REGULAMIN STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH ZAREJESTROWANYCH W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określna organizację wewnętrzną funkcjonowania Studenckich Kół Naukowych (SKN).

§ 2

SKN są ważną częścią działalności Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN).

§ 3

 1. SKN podlegają rejestracji w rejestrze prowadzonym przez STN, który jest ogólnodostępny dla wszystkich członków zwyczajnych STN.
 2. Zgodnie z § 20 statutu STN pkt 3 „Przez studenckie koła naukowe, o których mowa w niniejszym rozdziale, rozumie się koła studenckie nieposiadające organów i niezarejestrowane przez Rektora w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich.” oraz pkt 4 „Studenckie koła naukowe z chwilą wyboru organów, podjęcia uchwały i zarejestrowaniu działalności w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich, zostają wykreślone z rejestru Towarzystwa.”.

§ 4

SKN jako część STN działają zgodnie z obowiązującymi ogólnopolskimi aktami prawnymi, regulaminami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, statutem STN oraz regulaminami i uchwałami zatwierdzonymi przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków.

§ 5

SKN są zobowiązane do współpracy z STN w organizowanych przedsięwzięciach.

ROZDZIAŁ II

REJESTRACJA SKN

§ 6

Rejestracja SKN odbywa się za pomocą wniosku dostępnego na stronie internetowej STN lub bezpośrednio u Sekretarza STN.

§ 7

 1. Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć przed rozpoczęciem działalności SKN do Sekretarza STN drogą mailową.
 2. Sekretarz STN na rozpatrzenie wniosku ma 14 dni.
 3. W przypadku niedotrzymania terminu przez Sekretarza STN należy skierować wniosek do Przewodniczącego STN, który jest zobowiązany do wydania decyzji w ciągu 7 dni.
 4. W przypadku nierozpatrzenia sprawy przez Przewodniczącego STN w podanym terminie zażalenie na pracę Zarządu należy złożyć do Kuratora STN.

§ 8

 1. SKN zostaje zarejestrowane i rozpoczyna działalność po uzyskaniu akceptacji wniosku przez Zarząd STN.
 2. Akceptację uzyskuje drogą mailową od Członka Zarządu.

§ 9

 1. Do zaakceptowania wniosku o rejestrację SKN niezbędne jest spełnienie wszystkich wymagań formalnych, wymienionych w dalszej części regulaminu.
 2. Wnioski niekompletne zostaną odrzucone.
 3. We wniosku musi znaleźć się aktualny adres e-mail Przewodniczącego SKN.
 4. Wniosek musi zostać potwierdzony:
  • podpisem i pieczątką Opiekuna/Opiekunów SKN;
  • podpisem i pieczątką Kierownika Jednostki, przy której ma działać SKN lub osoby upoważnionej w przypadku nieobecności Kierownika Jednostki;
  • podpisem Przewodniczącego SKN.

§ 10

Każdy student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, będący członkiem zwyczajnym STN, może założyć SKN.

§ 11

 1. SKN musi podlegać jednostce dydaktycznej należącej do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 2. Poprzez jednostkę dydaktyczną rozumie się: „jednostkę organizacyjną Uniwersytetu prowadzącą zajęcia dydaktyczne, w szczególności zakład, klinikę lub oddział kliniczny;” zgodnie z § 2 ust. 8 REGULAMINU STUDIÓW W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI (Uchwała nr 312/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).
 3. Opiekunem SKN może być wyłącznie pracownik jednostki dydaktycznej należącej do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 4. Przy jednej jednostce dydaktycznej może funkcjonować wyłącznie jedno SKN.
 5. Wyjątkiem od ustępu 4 jest sytuacja, kiedy wnioskujący przedstawi celowość powstania kolejnego SKN przy tej samej jednostce dydaktycznej.
 6. Wnioski z ustępu 5 są rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd STN.
 7. Decyzja Zarządu STN jest ostateczna i wiążąca.

§ 12

 1. Nazwa SKN jest dowolna oraz jest wybierana przez Przewodniczącego SKN w porozumieniu z Opiekunem SKN.
 2. Nazwa SKN musi zawierać w swojej nazwie człon „Studenckie Koło Naukowe”.
 3. Nazwa SKN nie może być identyczna z już funkcjonującymi na uczelni SKN.
 4. Zarząd STN zastrzega sobie prawo do odrzucenia proponowanej nazwy SKN.

ROZDZIAŁ II

OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO SKN

§ 13

 1. Zgodnie z § 22 Statutu STN:

„Do obowiązków przewodniczącego studenckiego koła naukowego należą:

1)   przynajmniej raz w roku aktualizowanie informacji na oficjalnej stronie Towarzystwa na temat:

 1. danych kontaktowych studenckiego koła naukowego,
 2. warunków uczestniczenia oraz sposobu rozpoczęcia działalności w studenckim kole naukowym,
 3. spotkań studenckiego koła naukowego (miejsce, data, godzina, temat) oraz
 4. realizowanych lub planowanych projektów,

2)   uczestniczenie w zebraniach Towarzystwa organizowanych dla przewodniczących studenckich kół naukowych;

3)   przedstawianie wniosków i zapytań Zarządowi;

4)   informowanie członków koła o decyzjach i ogłoszeniach Zarządu;

5)   pomoc w organizacji sesji tematycznych podczas konferencji organizowanych przez Towarzystwo;

6)   uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków zwoływanych przez Zarząd. W przypadku przewidywanej absencji, przewodniczący ma obowiązek wyznaczyć przynajmniej jedną osobę, która będzie przedstawicielem SKN.”

 1. Złożenie sprawozdania z działalności SKN w danym roku akademickim do końca października danego roku, zawierającego:
  • Listę prezentowanych prac naukowych na konferencjach – tytuł pracy, autorzy, nazwa, miejsce i typ konferencji, informacja o zajętych miejscach i wyróżnieniach,
  • Projekty badawcze realizowane w SKN,
  • Zdobyte przez członków SKN granty,
  • Formę działalności SKN (spotkania, projekty badawcze, warsztaty i inne),
  • Listę aktywnych członków SKN (Warunki „aktywnego członka” ustala SKN we własnym zakresie).
 2. Odpowiadanie na e-maile od Zarządu STN.
 3. Uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków lub w wypadku planowanej absencji wyznaczenie jednego przedstawiciela SKN.
 4. W przypadku zmiany Przewodniczącego w trakcie roku akademickiego, składa on sprawozdanie wraz z ustąpieniem ze stanowiska, a jego następca składa sprawozdanie w regulaminowym terminie wyłącznie z okresu czasu, od którego objął stanowisko.
 5. O fakcie niedopełnienia powyższych obowiązków zostanie poinformowany Opiekun SKN.

ROZDZIAŁ IV

CELE I ZADANIA SKN

§ 14

 1. Umożliwienie członkom SKN rozwoju umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej w dziedzinie, którą zajmuje się SKN.
 2. Umożliwienie członkom SKN działalności naukowo-badawczej.
 3. Umożliwienie członkom SKN rozwijania umiejętności miękkich podczas dyskusji i wystąpień naukowych w ramach spotkań SKN.
 4. Podejmowanie innych inicjatyw naukowych.

ROZDZIAŁ V

CZŁONKOSTWO W SKN

§ 15

Każdy członek zwyczajny STN może zostać członkiem dowolnego SKN, bez względu na jednostkę dydaktyczną, przy której działa SKN oraz bez względu na wydział i kierunek, na którym studiuje.

§ 16

Kandydat ubiega się o członkostwo w SKN u Przewodniczącego SKN.

§ 17

 1. Członkostwo w SKN jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. SKN same regulują warunki członkostwa w SKN.
 3. Warunki członkostwa w SKN powinny być jawne i ogólnodostępne.

§ 18

Przewodniczący powinien prowadzić listę członków SKN we wskazanym przez Zarząd STN miejscu.

§ 19

W przypadkach braku kontaktu z Przewodniczącym SKN i/lub innych trudności z dołączeniem do SKN sprawę rozpatruje Zarząd STN.

ROZDZIAŁ VI

WŁADZE SKN

§ 20

 1. Do władz SKN należą:
  • Przewodniczący SKN,
  • Opiekun/Opiekunowie SKN.
 2. Przewodniczący w zależności od potrzeb może rekrutować spośród członków SKN inne osoby funkcyjne w SKN.
 3. Opiekunem SKN może być więcej niż jedna osoba.
 4. SKN w ciągu swojej działalności może zmieniać Opiekunów.
 5. Przewodniczący SKN ma 2 tygodnie na powiadomienie Zarządu STN o zmianie Opiekuna/Opiekunów SKN.

§ 21

 1. Pierwszym przewodniczącym SKN zostaje osoba składająca wniosek o rejestrację SKN.
 2. Przewodniczący SKN musi był członkiem zwyczajnym STN.
 3. Kadencja Przewodniczącego SKN trwa, dopóki:
  • Nie ukończy on studiów na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
  • Opiekun SKN nie zdecyduje o konieczności zmiany Przewodniczącego na podstawie niespełniania przez niego obowiązków,
  • Nie zrezygnuje z pełnionej funkcji,
  • Członkowie koła większością głosów (powyżej 50%) w porozumieniu z Opiekunem zdecydują o konieczności zmiany.
 4. Nowy Przewodniczący jest wybierany przez członków SKN na ustalonych przez nich zasadach.

§ 22

 1. Poprzedni Przewodniczący i/lub jego następca są zobowiązani do poinformowania Sekretarza STN o zmianie na stanowisku Przewodniczącego SKN oraz do zaktualizowania informacji dostępnych dla wszystkich Członków Zwyczajnych STN w ciągu 2 tygodni od daty wyborów.
 2. Data wyborów jest dowolna i ustalana przez Przewodniczącego, Opiekuna i Członków SKN.

ROZDZIAŁ VII

ZAŚWIADCZENIA

§ 23

 1. Wzór zaświadczenia o pełnieniu funkcji Przewodniczącego należy pobrać ze strony internetowej STN lub uzyskać od Zarządu STN.
 2. Zaświadczenie jest ważne, gdy posiada:
  • Pieczęć STN,
  • Pieczęć i podpis jednego członka Zarządu STN,
  • Pieczęć i podpis opiekuna SKN.
 3. Zaświadczenie przysługuje Przewodniczącemu:
  • który pełnił swoją funkcję minimum jeden semestr,
  • w czasie jego kadencji SKN prowadziło aktywną działalność,
  • rozliczył się ze swoich obowiązków względem Zarządu.

§ 24

 1. Zaświadczenie o członkostwie w SKN wydaje Przewodniczący SKN.
 2. Zaświadczenie jest ważne, jeśli posiada:
  • Pieczęć i podpis Opiekuna/Opiekunów SKN,
  • Podpis Przewodniczącego SKN.
 3. Decyzję o wydaniu zaświadczenia innym osobom funkcyjnym w SKN poza wymienionymi powyżej podejmuje Opiekun SKN w porozumieniu z Przewodniczącym SKN.

ROZDZIAŁ VIII

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI

§ 25

 1. SKN może zawiesić swoją działalność poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Zarządu STN, gdy:
  • Przewodniczący kończy swoją działalność, a nie ma następcy,
  • Opiekun SKN nie może pełnić swojej roli, a nie ma następcy/zastępcy,
  • Lub w innych uzasadnionych przypadkach po konsultacji z Zarządem STN.
 2. Aby wznowić działalność SKN należy skontaktować się z Zarządem, przedstawiając stan SKN po reaktywacji: Opiekun, Przewodniczący, zasady funkcjonowania SKN.

ROZDZIAŁ IX

ROZWIĄZANIE SKN

§ 26

 1. SKN zostaje rozwiązane, gdy:
  • Nie ma Opiekuna i/lub Przewodniczącego, a nie wpłynął wniosek o zawieszenie działalności,
  • Kierownik jednostki i/lub Opiekun decyduje o zakończeniu działalności.
  • Jednostka, przy której istnieje SKN, zostaje zamknięta,
  • Zarząd STN przez dwa lata z rzędu nie otrzyma od Przewodniczącego sprawozdania z działalności SKN.
 2. Dyscyplinarne rozwiązanie SKN uniemożliwia jego reaktywację w ciągu kolejnego roku akademickiego.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

 1. Zażalenia dotyczące funkcjonowania SKN oraz sprawowania funkcji przez Przewodniczącego SKN należy kierować do Zarządu STN.
 2. Każde zażalenie zgłoszone do Zarządu STN będzie rozpatrywane osobiście.

Ostatnie wpisy:

Kacper Wiertelak-Makała
15 maja 2023 Ogłoszenie wyników Juvenes Pro Medicina 2023

W dniach 11-14 maja 2023 odbyła się 61. Ogólnopolska i 19. Międzynarodowa Konferencja Juvenes Pro Medicina. Z przyjemnością prezentujemy wyniki prac konkursowych.

Kacper Wiertelak-Makała
7 marca 2023 Juvenes Pro Medicina 2023

Drodzy Studenci i Studentki, Przypominamy, że trwa nabór abstraktów i rejestracja aktywnych uczestników 19. Międzynarodowej i 61. Ogólnopolskiej Konferencji Juvenes Pro Medicina 2023. Nabór trwa do 24 marca. Nie czekajcie, zarejestrujcie się już dziś.

Kacper Wiertelak-Makała
11 stycznia 2023 Granty UMEDu 2023

Drodzy Studenci, Z przyjemnością informujemy, że rusza IX edycja programu Granty UMedu na rok 2023. Nabór wniosków trwa od 13 stycznia 2023r. do 12 lutego 2023r. Celem Programu jest dofinansowanie projektów badawczych realizowanych przez studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Program Granty UMedu jest organizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi i […]

Zobacz wszystkie