Regulamin Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie postanowień niniejszego regulaminu.
 2. W języku angielskim Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi używa nazwy: „Students’ Scientific Society at the Medical University of Lodz”.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Adres: al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź.

§ 3

Towarzystwo jest dobrowolną, uczelnianą organizacją studencką o charakterze naukowym, zrzeszającą studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

§ 4

Towarzystwo współpracuje z uczelnianymi oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami studenckimi o charakterze naukowym.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Celem Towarzystwa jest rozwijanie naukowych zainteresowań studentów oraz przygotowanie ich do pracy naukowo-badawczej.

§ 6

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie, wspieranie i pomoc w działalności naukowej studentów Uniwersytetu;
 • propagowanie studenckich osiągnięć naukowych;
 • ułatwianie przepływu informacji i wymiany doświadczeń w zakresie wiedzy medycznej;
 • organizowanie konferencji, warsztatów, wykładów, debat etc.;
 • upowszechnianie wyników z działalności, określonej w pkt. 4;
 • organizowanie obozów naukowych;
 • współpracę z innymi studenckimi organizacjami.

ROZDZIAŁ III

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

 1. Towarzystwo posiada członków:
  • zwyczajnych (ang. „regular member”);
  • honorowych (ang. „honorary member”).
 2. Członkiem zwyczajnym może być student Uniwersytetu, działający w przynajmniej jednym studenckim kole naukowym lub studiujący według indywidualnego toku studiów, deklarujący pomoc w realizacji celów Towarzystwa.
 3. Przyznanie statusu członka zwyczajnego jest równoznaczne ze spełnieniem jednego z warunków wymienionych w p. 2 i nie wymaga składania dodatkowego wniosku. Wydanie przez Zarząd zaświadczenia o pełnieniu powyższej funkcji jest możliwe tylko po dostarczeniu potwierdzenia, że student spełnia jeden z warunków z p. 2.
 4. Członkiem honorowym może być student, pracownik naukowy lub absolwent Uniwersytetu, który wniósł wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.
 5. Tytuł Członka Honorowego jest nadawany przez Walne Zebranie Członków na wniosek:
  • Zarządu lub
  • Grupy co najmniej 25% członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 8

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do Władz Towarzystwa;
 • głosowania nad projektem uchwały Walnego Zebrania Członków;
 • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa;
 • udziału w zebraniach, konferencjach, warsztatach, wykładach, debatach etc., organizowanych przez Towarzystwo;
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • uczestniczenia w działalności Towarzystwa i w realizacji jego celów,
 • uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków;
 • przestrzegania Regulaminu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.

§ 10

Członkowie honorowi posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni z wyłączeniem prawa, o którym mowa w § 8 pkt 1 – 2.

§ 11

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  • rezygnacji z członkostwa;
  • rozwiązania Towarzystwa;
  • śmierci członka.
 2. Członkostwo zwyczajne ustaje dodatkowo na skutek:
  • ukończenia studiów lub
  • wykluczenia przez Zarząd z powodu:
   1. rażącego naruszenia przepisów Regulaminy lub uchwał Władz Towarzystwa,
   2. braku przejawów aktywności w działalności Towarzystwa.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 12

Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie Członków oraz
 • Zarząd.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 13

 1. Najwyższą Władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd przynajmniej dwa razy w roku, zawiadamiając członków poprzez oficjalną stronę na Facebook’u oraz grupę przewodniczących o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed jego datą.
 4. W Walnym Zebraniu Członków powinien wziąć udział co najmniej jeden członek każdego Studenckiego Koła Naukowego (przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona).
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na wniosek grupy co najmniej 25% członków zwyczajnych Towarzystwa.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 • uchwalanie Regulaminu oraz jego zmian;
 • wybór i odwoływanie Zarządu;
 • udzielanie Zarządowi absolutorium;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Towarzystwa;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

ZARZĄD

§ 15

 1. Wybory członków Zarządu dokonywane są bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Walnego Zebrania Członków:
  • w głosowaniu tajnym, na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków lub
  • w głosowaniu elektronicznym organizowanym w trybie określonym w uchwale Zarządu za pośrednictwem oficjalnej strony Towarzystwa.
 2. W przypadku, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie nieprzekraczającym 30 dni. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio ust. 1.
 3. Zakres uprawnień oraz obowiązków członków Zarządu jest jawny, regulowany odpowiednią uchwałą Zarządu i ogłoszony na oficjalnej stronie Towarzystwa.

§ 16

Do kompetencji Zarządu należą:

 • kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa;
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 • zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 • reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu;
 • przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych Towarzystwa;
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

§ 17

 1. Działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd w składzie:
  • Przewodniczący;
  • Zastępca Przewodniczącego;
  • Sekretarz praz
 2. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
 3. Każdy student będący członkiem zwyczajnym Towarzystwa może pełnić tę samą funkcję w Zarządzie nie więcej niż 2 kadencje.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu.
 5. Członek Zarządu, w przypadku braku możliwości wypełnienia wszystkich obowiązków, jest zobligowany do przekazania wybranych obowiązków innemu członkowi zwyczajnemu Towarzystwa i nadzoru nad ich wykonaniem.
 6. Członek Zarządu w przypadku rażącego niedopełnienia swoich obowiązków może zostać usunięty z Zarządu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek:
  • Przewodniczącego Zarządu;
  • przynajmniej 2 członków Zarządu lub
  • grupy co najmniej 25% członków zwyczajnych Towarzystwa.
 7. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Zarządu w czasie trwania kadencji, jego funkcję przejmuje Zastępca Przewodniczącego, aż do najbliższego Walnego Zebrania Członków zwołanego w ciągu najbliższych 21 dni w celu przeprowadzenia wyborów nowego Przewodniczącego Zarządu.

PATRONAT NAUKOWY

§ 18

Patronat Naukowy nad działalnością Towarzystwa sprawują:

 • Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • Kurator Towarzystwa.

§ 19

 1. Zasady wyboru i odwołania Kuratora Towarzystwa określa Rektor.
 2. Do Kuratora Towarzystwa należy bezpośredni nadzór nad merytoryczno-finansową działalnością organizacji studenckiej, w szczególności:
  • wspieranie i koordynacja działalności Towarzystwa oraz kontrola zgodności działań Towarzystwa z celami i zadaniami określonymi w Regulaminie;
  • zatwierdzanie programów naukowych Towarzystwa i uczestniczenie i merytoryczna pomoc w ich realizacji;
  • opiniowanie i zatwierdzanie oficjalnych dokumentów przygotowywanych przez Władze Towarzystwa składanych Rektorowi, w tym sprawozdań z działalności Towarzystwa i sprawozdań merytoryczno-finansowych;
  • występowanie w imieniu Towarzystwa z wnioskami o dofinansowanie działalności oraz zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Towarzystwa;
  • rozstrzyganie sporów członkowskich.

ROZDZIAŁ V

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

§ 20

 1. Praca naukowa studenckich kół naukowych działających na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest istotą działalności Towarzystwa.
 2. Studenckie koła naukowe podlegają rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Towarzystwo.
 3. Przez studenckie koła naukowe, o których mowa w niniejszym rozdziale, rozumie się koła studenckie nieposiadające organów i niezarejestrowane przez Rektora w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich.
 4. Studenckie koła naukowe z chwilą wyboru organów, podjęcia uchwały i zarejestrowaniu działalności w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich, zostają wykreślone z rejestru Towarzystwa.

§ 21

 1. Studenckie koło naukowe wybiera przewodniczącego będącego członkiem zwyczajnym Towarzystwa, który reprezentuj interesy studenckiego koła naukowego wobec Uniwersytetu.
 2. Przewodniczący studenckich kół naukowych w celu rejestracji są zobowiązani wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na oficjalnej stronie Towarzystwa, który określa warunki rejestracji studenckiego koła naukowego.

§ 22

Do obowiązków przewodniczącego studenckiego koła naukowego należą:

 • przynajmniej raz w roku aktualizowanie informacji na oficjalnej stronie Towarzystwa na temat:
  1. danych kontaktowych studenckiego koła naukowego,
  2. warunków uczestniczenia oraz sposobu rozpoczęcia działalności w studenckim kole naukowym,
  3. spotkań studenckiego koła naukowego (miejsce, data, godzina, temat) oraz
  4. realizowanych lub planowanych projektów,
 • uczestniczenie w zebraniach Towarzystwa organizowanych dla przewodniczących studenckich kół naukowych;
 • przedstawianie wniosków i zapytań Zarządowi;
 • informowanie członków koła o decyzjach i ogłoszeniach Zarządu;
 • pomoc w organizacji sesji tematycznych podczas konferencji organizowanych przez Towarzystwo;
 • uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków zwoływanych przez Zarząd. W przypadku przewidywanej absencji, przewodniczący ma obowiązek wyznaczyć przynajmniej jedną osobę, która będzie przedstawicielem SKN.

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE

§ 23

 1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
  • fundusze przydzielane przez Uniwersytet;
  • opłaty wnoszone przez uczestników organizowanych wydarzeń;
  • darowizny, dotacje, środki pochodzące z ofiarności publicznej lub ze sponsoringu.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Towarzystwa.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.
 4. Zasady dofinansowania reguluje Regulamin Dofinansowania Studenckiej Działalności Naukowej ze Środków Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

ROZDZIAŁ VII

WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA

§ 24

Towarzystwo może wyróżniać i odznaczać studentów, pracowników naukowych oraz absolwentów uniwersytetów medycznych, którzy wnieśli wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa, w następujących formach:

 • Dyplom uznania
 • Złota Odznaka STN;
 • Tytuł Członka Honorowego.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Rektora.

§ 26

 1. Decyzję o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Rektor. Przed podjęciem decyzji Rektor może zasięgnąć opinii Kuratora Towarzystwa.
 2. Rektor podejmując decyzję o rozwiązaniu Towarzystwa, określa sposób jego likwidacji.

Ostatnie wpisy:

Julia Ławniczak
12 czerwca 2024 Ostatnie Zebranie Walne w roku akademickim 2023/2024

Zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim Zebranie Walne Studenckiego Towarzystwa Naukowego UM w Łodzi. Odbędzie się ono 25 czerwca 2024 roku o godzinie 15:00 w sali 1.27 CDUM. Wspólnie podsumujemy miniony rok akademicki oraz wybierzemy nowy Zarząd STN (zgłoszenia w wyborach trwają do 21 czerwca; CV i list motywacyjny należy wysłać na adres: stn@stud.umed.lodz.pl). […]

Julia Ławniczak
29 maja 2024 Wyniki Juvenes Pro Medicina 2024

W dniach 9 – 12 maja 2024 odbyła się 62. Ogólnopolska i 20. Międzynarodowa Konferencja Juvenes Pro Medicina. Z przyjemnością prezentujemy wyniki prac konkursowych. Gratulujemy!

Julia Ławniczak
12 marca 2024 Juvenes Pro Medicina 2024

Drodzy Studenci i Studentki, Przypominamy, że trwa nabór abstraktów i rejestracja aktywnych uczestników 20. Międzynarodowej i 62. Ogólnopolskiej Konferencji Juvenes Pro Medicina 2024. Nabór trwa do 17 marca. Nie czekajcie, zarejestrujcie się już dziś. Abstract submission | Juvenes Pro Medicina | Medical University of Lodz (umed.pl)

Zobacz wszystkie