Regulamin dofinansowania studenckiej działalności naukowej ze środków Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • STN – Studenckiego Towarzystwo Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • Regulamin – Regulamin Dofinansowania Studenckiej Działalności Naukowej ze Środków Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 • Uczestnik aktywny – uczestnik danej inicjatywy, zdarzenia dofinansowywanego przez STN odpowiedzialny za przygotowanie i przedstawienie prezentacji lub inną formę aktywnej reprezentacji;
 • Uczestnik bierny – uczestnik danej inicjatywy, zdarzenia dofinansowywanego przez STN nie podejmujący inicjatywy związanej z reprezentacją.

§2

 1. Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich Uniwersytetu przydziela budżet w ramach tzw. planu budżetowego organizacjom studenckim działającym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na dany rok kalendarzowy, w ramach którego dofinansowane są w szczególności inicjatywy Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 2. Plan budżetowy, o którym mowa w ust. 2 ma wskazywać listę inicjatyw planowanych przez organizacje studenckie w danym roku kalendarzowym wraz z ilością środków finansowych niezbędnych na ich realizację.
 3. Każdorazowe dofinansowanie inicjatywy przewidzianej w planie budżetowym STN wymaga akceptacji Prorektora ds. Organizacyjnych i Studenckich Uniwersytetu na podstawie złożonego wniosku.
 4. Podjęcie inicjatywy nieprzewidzianej w planie budżetowym STN wymaga akceptacji Prorektora ds. Organizacyjnych i Studenckich Uniwersytetu na podstawie złożonego wniosku.
 5. Zmiana w planie budżetowym i przesunięcie środków finansowych na realizację poszczególnych inicjatyw zarówno uwzględnionych w planie budżetowym jak i wynikających spoza planu wymagają zgody Prorektora ds. Organizacyjnych i Studenckich.
 6. W ramach promowania rozwoju naukowego studentów Uniwersytetu STN będzie mogło otrzymać dofinansowanie poszczególnych inicjatyw naukowych podejmowanych przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

ROZDZIAŁ II

SPOSÓB FINANSOWANIA

§3

 1. O dofinansowanie może ubiegać się student Uniwersytetu, który jest aktywnym uczestnikiem danej konferencji, warsztatu, szkoły letniej lub innego spotkania o charakterze naukowym.
 2. STN pokrywa w całości lub w części opłatę konferencyjną za udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Udział w konferencjach lub warsztatach organizowanych lub objętych patronatem STN nie będzie dofinansowywany.
 4. Uczestnik bierny biorący udział w konferencjach nie otrzymuje zwrotu kosztów z budżetu STN za wyjątkiem szczególnych i uzasadnionych przypadków.
 5. W przypadku wykorzystania większości budżetu przeznaczonego na wyjazdy naukowe studentów, pierwszeństwo dofinansowania otrzymują studenci korzystający z dofinansowania po raz pierwszy w danym roku akademickim.
 6. Dofinansowanie uczestnictwa w konferencji może obejmować wyłącznie w swym zakresie wysokość opłaty konferencyjnej.

§4 Dofinansowanie udziału w konferencjach odbywających się na terenie Polski

 1. W przypadku konferencji odbywającej się na terenie Polski STN pokryje koszty opłaty konferencyjnych dla uczestników aktywnych:
  • W całości, gdy należna kwota dla wszystkich uczestników nie przekracza 500 zł;
  • W części, gdy należna kwota dla wszystkich uczestników przekracza 500 zł (zwrot o wysokości 500 zł).
 2. STN nie pokrywa kosztów dojazdu czy noclegu związanych z udziałem w konferencji lub warsztatach odbywających się na terenie Polski oraz innych świadczeń, które nie są zawarte w opłacie konferencyjnej.

§5 Dofinansowanie udziału w konferencjach zagranicznych

 1. W przypadku dofinansowania udziału w konferencji odbywającej się poza granicami kraju STN pokryje koszty opłaty konferencyjnych dla uczestników aktywnych zgodnie z następującym taryfikatorem:
  • W całości, gdy należna kwota dla wszystkich uczestników nie przekracza 1500 zł;
  • W części, gdy należna kwota dla wszystkich uczestników przekracza 1500 zł (zwrot o wysokości 1500 zł).
 2. STN nie pokrywa kosztów dojazdu czy noclegu związanych z udziałem w konferencji lub warsztatach odbywających się poza granicami kraju oraz innych świadczeń, które nie są zawarte w opłacie konferencyjnej.

§6 Finansowanie konferencji i warsztatów organizowanych przez studentów lub Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 1. Organizacja Konferencji przez Studentów lub Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu będzie dofinansowywana z budżetu STN w kwocie 5 zł na jednego Uczestnika Konferencji lub nie wyższej niż 1500 zł.
 2. Student lub przedstawiciel Koła Naukowego wnioskujący o dofinansowanie organizowanego przez siebie wydarzenia ma obowiązek przesłać opis wydarzenia oraz jego kosztorys przed złożeniem wniosku do Przewodniczącego STN na zasadach, o których mowa § 7 ust. 1.
 3. W przypadku wykorzystania większości budżetu przeznaczonego na organizację konferencji i warsztatów pierwszeństwo mają wydarzenia cykliczne oraz o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim.
 4. Warunkiem koniecznym do przyznania dofinansowania przez STN jest prawidłowe rozliczenie poprzedniego roku działalności przez Przewodniczącego SKN.
 5. Nieobecność przedstawiciela SKN na dwóch Walnych Zebraniach Członków z rzędu uniemożliwia otrzymanie finansowania na organizację konferencji i warsztatów.

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB REALIZACJI

§7 Wnioski o przyznanie środków finansowych

 1. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia prośby o dofinansowanie jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z Przewodniczącym STN z wiadomością zawierającą poniższe informacje:
  • Treść pracy, prezentacji lub innej aktywności, której ma dotyczyć dofinansowanie, autorzy, opiekun, przy którym praca powstała,
  • Termin i miejsce wydarzenia,
  • Kwota i cel, na które przeznaczone jest dofinansowanie,
  • W przypadku składania wniosku o dofinansowanie opłaty konferencyjnej lub delegacji zagranicznej należy dołączyć skan dokumentów potwierdzających osiągnięcia wymienione w załączniku nr 1.
 2. Wnioski złożone elektronicznie bez konsultacji z Przewodniczącym STN będą odrzucane.
 3. Po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego, o której mowa w ust. 1 student składa wniosek dostępny na stronie internetowej: (http://formularze.umed.pl/wniosek-o-dofinansowanie-zadanie-w-zakresiestudenckiej-dzialalnosci/).
 4. Wniosek wypełnia student lub przedstawiciel Organizacji Studenckiej/Koła Naukowego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Wniosek jest przesyłany do Biura Obsługi Studentów Uniwersytetu i Przewodniczącego STN.
 6. We wniosku należy podać dane osoby ubiegającej się o dofinansowanie, kwotę dofinansowania, termin i miejsce realizacji zadania, a także imię i nazwisko Przewodniczącego Organizacji Studenckiej.
 7. Szczegółowy tryb składania i rozliczania wniosków określa zarządzenie nr 43/2017 z 22 czerwca 2017r.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

Regulamin dofinansowania działalności naukowej ze środków STN obowiązuje od dnia zaakceptowania przez Prorektora ds. Organizacyjnych i Studenckich.

Ostatnie wpisy:

Kacper Wiertelak-Makała
14 września 2023 „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” – nabór wniosków

9 października rusza nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Najzdolniejsi studenci mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację swoich innowacyjnych i kreatywnych przedsięwzięć. Dotychczas w III edycjach programu dofinansowaliśmy 408 projektów. Na wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych projektów młodych naukowców przeznaczyliśmy ponad 22 mln zł. IV edycja programu „Studenckie […]

Kacper Wiertelak-Makała
31 lipca 2023 Sprawozdania z działalności SKN na rok akademicki 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że otwieramy składanie sprawozdań z działalności SKN za rok akademicki 2022/2023. Sprawozdania są zbierane w formularzu online. Prosimy o wypełnianie sprawozdań przez Przewodniczących lub Wiceprzewodniczących SKN. Czas składania sprawozdań trwa do 10 października 2023. Po zakończeniu kadencji analizą sprawozdań zajmie się Sekretarz STN na kadencję 2023/2024 Julia Ławniczak. W razie wszelkich pytań zapraszamy […]

Kacper Wiertelak-Makała
15 maja 2023 Ogłoszenie wyników Juvenes Pro Medicina 2023

W dniach 11-14 maja 2023 odbyła się 61. Ogólnopolska i 19. Międzynarodowa Konferencja Juvenes Pro Medicina. Z przyjemnością prezentujemy wyniki prac konkursowych.

Zobacz wszystkie