Regulamin dofinansowania studenckiej działalności naukowej ze środków Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • STN – Studenckiego Towarzystwo Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • Regulamin – Regulamin Dofinansowania Studenckiej Działalności Naukowej ze Środków Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 • Uczestnik aktywny – uczestnik danej inicjatywy, zdarzenia dofinansowywanego przez STN odpowiedzialny za przygotowanie i przedstawienie prezentacji lub inną formę aktywnej reprezentacji;
 • Uczestnik bierny – uczestnik danej inicjatywy, zdarzenia dofinansowywanego przez STN nie podejmujący inicjatywy związanej z reprezentacją.

§2

 1. Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich Uniwersytetu przydziela budżet w ramach tzw. planu budżetowego organizacjom studenckim działającym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na dany rok kalendarzowy, w ramach którego dofinansowane są w szczególności inicjatywy Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 2. Plan budżetowy, o którym mowa w ust. 2 ma wskazywać listę inicjatyw planowanych przez organizacje studenckie w danym roku kalendarzowym wraz z ilością środków finansowych niezbędnych na ich realizację.
 3. Każdorazowe dofinansowanie inicjatywy przewidzianej w planie budżetowym STN wymaga akceptacji Prorektora ds. Organizacyjnych i Studenckich Uniwersytetu na podstawie złożonego wniosku.
 4. Podjęcie inicjatywy nieprzewidzianej w planie budżetowym STN wymaga akceptacji Prorektora ds. Organizacyjnych i Studenckich Uniwersytetu na podstawie złożonego wniosku.
 5. Zmiana w planie budżetowym i przesunięcie środków finansowych na realizację poszczególnych inicjatyw zarówno uwzględnionych w planie budżetowym jak i wynikających spoza planu wymagają zgody Prorektora ds. Organizacyjnych i Studenckich.
 6. W ramach promowania rozwoju naukowego studentów Uniwersytetu STN będzie mogło otrzymać dofinansowanie poszczególnych inicjatyw naukowych podejmowanych przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

ROZDZIAŁ II

SPOSÓB FINANSOWANIA

§3

 1. O dofinansowanie może ubiegać się student Uniwersytetu, który jest aktywnym uczestnikiem danej konferencji, warsztatu, szkoły letniej lub innego spotkania o charakterze naukowym.
 2. STN pokrywa w całości lub w części opłatę konferencyjną za udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Udział w konferencjach lub warsztatach organizowanych lub objętych patronatem STN nie będzie dofinansowywany.
 4. Uczestnik bierny biorący udział w konferencjach nie otrzymuje zwrotu kosztów z budżetu STN za wyjątkiem szczególnych i uzasadnionych przypadków.
 5. W przypadku wykorzystania większości budżetu przeznaczonego na wyjazdy naukowe studentów, pierwszeństwo dofinansowania otrzymują studenci korzystający z dofinansowania po raz pierwszy w danym roku akademickim.
 6. Dofinansowanie uczestnictwa w konferencji może obejmować wyłącznie w swym zakresie wysokość opłaty konferencyjnej.

§4 Dofinansowanie udziału w konferencjach odbywających się na terenie Polski

 1. W przypadku konferencji odbywającej się na terenie Polski STN pokryje koszty opłaty konferencyjnych dla uczestników aktywnych:
  • W całości, gdy należna kwota dla wszystkich uczestników nie przekracza 500 zł;
  • W części, gdy należna kwota dla wszystkich uczestników przekracza 500 zł (zwrot o wysokości 500 zł).
 2. STN nie pokrywa kosztów dojazdu czy noclegu związanych z udziałem w konferencji lub warsztatach odbywających się na terenie Polski oraz innych świadczeń, które nie są zawarte w opłacie konferencyjnej.

§5 Dofinansowanie udziału w konferencjach zagranicznych

 1. W przypadku dofinansowania udziału w konferencji odbywającej się poza granicami kraju STN pokryje koszty opłaty konferencyjnych dla uczestników aktywnych zgodnie z następującym taryfikatorem:
  • W całości, gdy należna kwota dla wszystkich uczestników nie przekracza 1500 zł;
  • W części, gdy należna kwota dla wszystkich uczestników przekracza 1500 zł (zwrot o wysokości 1500 zł).
 2. STN nie pokrywa kosztów dojazdu czy noclegu związanych z udziałem w konferencji lub warsztatach odbywających się poza granicami kraju oraz innych świadczeń, które nie są zawarte w opłacie konferencyjnej.

§6 Finansowanie konferencji i warsztatów organizowanych przez studentów lub Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 1. Organizacja Konferencji przez Studentów lub Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu będzie dofinansowywana z budżetu STN w kwocie 5 zł na jednego Uczestnika Konferencji lub nie wyższej niż 1500 zł.
 2. Student lub przedstawiciel Koła Naukowego wnioskujący o dofinansowanie organizowanego przez siebie wydarzenia ma obowiązek przesłać opis wydarzenia oraz jego kosztorys przed złożeniem wniosku do Przewodniczącego STN na zasadach, o których mowa § 7 ust. 1.
 3. W przypadku wykorzystania większości budżetu przeznaczonego na organizację konferencji i warsztatów pierwszeństwo mają wydarzenia cykliczne oraz o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim.
 4. Warunkiem koniecznym do przyznania dofinansowania przez STN jest prawidłowe rozliczenie poprzedniego roku działalności przez Przewodniczącego SKN.
 5. Nieobecność przedstawiciela SKN na dwóch Walnych Zebraniach Członków z rzędu uniemożliwia otrzymanie finansowania na organizację konferencji i warsztatów.

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB REALIZACJI

§7 Wnioski o przyznanie środków finansowych

 1. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia prośby o dofinansowanie jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z Przewodniczącym STN z wiadomością zawierającą poniższe informacje:
  • Treść pracy, prezentacji lub innej aktywności, której ma dotyczyć dofinansowanie, autorzy, opiekun, przy którym praca powstała,
  • Termin i miejsce wydarzenia,
  • Kwota i cel, na które przeznaczone jest dofinansowanie,
  • W przypadku składania wniosku o dofinansowanie opłaty konferencyjnej lub delegacji zagranicznej należy dołączyć skan dokumentów potwierdzających osiągnięcia wymienione w załączniku nr 1.
 2. Wnioski złożone elektronicznie bez konsultacji z Przewodniczącym STN będą odrzucane.
 3. Po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego, o której mowa w ust. 1 student składa wniosek dostępny na stronie internetowej: (http://formularze.umed.pl/wniosek-o-dofinansowanie-zadanie-w-zakresiestudenckiej-dzialalnosci/).
 4. Wniosek wypełnia student lub przedstawiciel Organizacji Studenckiej/Koła Naukowego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Wniosek jest przesyłany do Biura Obsługi Studentów Uniwersytetu i Przewodniczącego STN.
 6. We wniosku należy podać dane osoby ubiegającej się o dofinansowanie, kwotę dofinansowania, termin i miejsce realizacji zadania, a także imię i nazwisko Przewodniczącego Organizacji Studenckiej.
 7. Szczegółowy tryb składania i rozliczania wniosków określa zarządzenie nr 43/2017 z 22 czerwca 2017r.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

Regulamin dofinansowania działalności naukowej ze środków STN obowiązuje od dnia zaakceptowania przez Prorektora ds. Organizacyjnych i Studenckich.

Ostatnie wpisy:

Kacper Wiertelak-Makała
15 maja 2023 Ogłoszenie wyników Juvenes Pro Medicina 2023

W dniach 11-14 maja 2023 odbyła się 61. Ogólnopolska i 19. Międzynarodowa Konferencja Juvenes Pro Medicina. Z przyjemnością prezentujemy wyniki prac konkursowych.

Kacper Wiertelak-Makała
7 marca 2023 Juvenes Pro Medicina 2023

Drodzy Studenci i Studentki, Przypominamy, że trwa nabór abstraktów i rejestracja aktywnych uczestników 19. Międzynarodowej i 61. Ogólnopolskiej Konferencji Juvenes Pro Medicina 2023. Nabór trwa do 24 marca. Nie czekajcie, zarejestrujcie się już dziś.

Kacper Wiertelak-Makała
11 stycznia 2023 Granty UMEDu 2023

Drodzy Studenci, Z przyjemnością informujemy, że rusza IX edycja programu Granty UMedu na rok 2023. Nabór wniosków trwa od 13 stycznia 2023r. do 12 lutego 2023r. Celem Programu jest dofinansowanie projektów badawczych realizowanych przez studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Program Granty UMedu jest organizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi i […]

Zobacz wszystkie