Wyniki

Edycja 2019/2020

Granty 1-roczne, wydział lekarski:
Grzegorz Kardas „Ekspresja i poziom cytokiny TGFβ1 w osoczu pacjentów z różnym stopniem ciężkości astmy oskrzelowej w odniesieniu do grupy kontrolnej”
Magdalena Figat „Poszukiwanie przyczyny rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych przy pomocy analizy zmiany poziomu ekspresji mRNA dla GLP-1, PKA i CREB u pacjentów z chorobami obturacyjnymi układu oddechowego.”
Karol Sadowski „CZY MODYFYKACJA STRUKTURY CHEMICZNEJ METFORMINY MOŻE POPRAWIĆ JEJ WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWE?”
Filip Karuga
 „Związek między cyklem okołodobowym, metabolizmem glukozy i hipoksją: ocena poziomu białka Rev-Erb-α i NPAS2 u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym.?”
Bartosz Gonera
„Unerwienie więzadła krzyżowego przedniego – klucz do zrozumienia uszkodzenia ACLa i jego rekonstrukcji. Metoda barwienia Sihler”
Konrad Kurtys „Anatomiczna klasyfikacja zewnątrzmięśniowego i wewnątrzmięśniowego unerwienia mięśnia smukłego. Wskazówki do iniekcji toksyny botulinowej oraz transplantacji samodzielnie funkcjonujących płatów mięśniowych”
Karolina Brzychcy „Rola mikrobiomu jelitowego w etiopatogenezie łysienia plackowatego”
Mateusz Fabiś „Ocena wpływu tlenoterapii hiperbarycznej na ekspresję mRNA cytokin pro i przeciwzapalnych oraz genów związanych z procesem starzenia”

Granty 1-letnie, wydział wojskowo-lekarski:
Michał Niedźwiedź „Mutacje genu CARD14 u chorych z niezdiagnozowanymi, ciężkimi zapalnymi chorobami skóry o podłożu immunologicznym, z brakiem poprawy po zastosowaniu standardowego leczenia”
Kamila Kędzierska „Wpływ leczenia czynnikami erytropoetycznymi na parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z niedokrwistością nerkopochodną”
Justyna Walczak „Rola zmęczenia i funkcjonowania pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna po resekcji krętniczo-kątniczej”

Granty 1-roczne, wydział lekarski, oddział stomatologiczny:
Liudmyla Bohutska „Analiza naprężeń skurczowych wybranych ortodontycznych systemów adhezyjnych”
Mateusz Brzozowski „Zastosowanie fotobiomodulacji w leczeniu objawowym liszaja płaskiego jamy ustnej – badanie kliniczne randomizowane”

Edycja 2018/2019

Granty 2-letnie, wydział lekarski:
Adrian Bartoszek „Supplementation with walnut oil as a potential treatment for inflammatory bowel diseases.”
Miłosz Caban „The spent hops (Humulus Lupulus L.) extract as a new, anti-invasive agent for inhibition of colorectal cancer progression.”
Mateusz Niedzielski „Comparative assessment of impact of Atorvastatin, Rosuvastatin and Ezetimibe on barrier function and inflammatory properties of the human vascular endothelial cells and smooth muscle cells.”
Bartosz Szmyd „Identification of genetic predisposition to childhood lymphomas.”

Granty 1-roczne, wydział lekarski:
Magda Barańska „Diagnostic value of extracellular matrix remodelling in cholesteatoma”
Magdalena Kowalczyk „MiR-144-3p as a biomarker in head and neck squamous cell carcinoma.”
Adrianna Owczarek „Interleukin 33 and its receptors as mediators of systemic inflammation among obstructive apnea patients.”

Granty 2-letnie, wydział wojskowo-lekarski:
Kinga Gradzik „RNA-like endoplasmic reticulum kinase (PERK) inhibitors as a chance of colorectal cancer targeted therapy.”
Joanna Łosińska „The assessment of the usefulness of selected fibrotic factors in predicting postoperative complications in patients operated on for Lesniowski-Crohn’s disease.”

Granty 1-roczne, wydział wojskowo-lekarski:
Oskar Sylwestrzak „Expression level of selected miRNAs influences transcription factors: STAT3 and AHR in multiple sclerosis patients.”

Granty 1-roczne, wydział lekarski, oddział stomatologiczny:
Agata Podsiedlik „Clinical comparison of interdental brush and dental floss effectiveness in removal of dental plaque from interproximal areas – a randomized clinical trial.”